*
Willkommen
blockHeaderEditIcon

   Willkommen! Witamy! Witajśo!

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon

neuigkeiten_uber
blockHeaderEditIcon

  Neuigkeiten / Aktualności
Menü nur Neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

Neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

Ein wirkliches Paradebeispiel für deutsch-polnische Freundschaft in unserer Euroregion ist die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Schenkendöbern und Trzebiechow (Nasza Gmina - Trzebiechów). / Prawdziwym wzorcowym przykładem polsko-niemieckiej przyjaźni w naszym euroregionie jest partnerstwo pomiędzy gminami Schenkendöbern i Trzebiechów. 

Das in den vergangenen zwei Wochen gefeierte 20-jährige Jubiläum bot eine sehr gute Möglichkeit um das vergangene Revue passieren zu lassen und einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. 
Die Unterstützung der o.g. Begegnungen erfolgte über den INTERREG-finanzierten Kleinprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober.

Jublieusz jego 20-lecia, który obchodzono uroczyście w ostatnich dwóch tygodniach dał możliwość do podsumowania tego, co już zrobiono i zastanowienia się nad działaniami na przyszłość. Oba spotkania zostały dofinansowane z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego w ramach programu INTERREG.

    


Der grenzüberschreitende DIALOG der Euroregionen (Euroregion Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr und Euroregion Pro Europa Viadrina - Mittlere Oder e.V.) läuft weiterhin auf Hochtouren. / Prace nad transgranicznym DIALOGiem Euroregionów (Euroregionu Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr i Euroregion "Pro Europa Viadrina") idą pełną parą.
Am 09.10.2017 fand in der Stadtverwaltung Guben der erste Fachworkshop der im Juni entstandenen Arbeitsgruppe zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen statt. 

Den insgesamt 32 Teilnehmern wurden durch Experten, wie Herrn Enrico Triebel vom Deutsch - Polnischer Gesundheits- und Sozialverband e.V., den Rechts- und Wirtschaftsberater Herrn Dr. Marcin Krzymuski und Herrn Marek Rydzewski von der AOK Nordost, die unterschiedlichen Strukturen im Gesundheitswesen in Deutschland und Polen sowie grundlegende rechtliche Fragen vorgestellt, welche einer vertieften Kooperation derzeit noch im Wege stehen. 
Zudem schilderten die Anwesenden die aus ihrer Sicht bestehenden Problemlagen. 
Bereits im November wird die erste Version einer Zustandsanalyse zum Gesundheitswesen in der deutsch-polnischen Grenzregion fertiggestellt und auf der Internetseite der Euroregion zum Download zur Verfügung stehen. Dieses Dokument wird während der weiteren Arbeitsgruppentätigkeit sukzessive fortentwickelt. Die nächste Sitzung des o.g. Gremiums wird im Zeitraum Februar / März 2018 durchgeführt.

Neben dem Fachthema Gesundheit bietet die Euroregion im Rahmen des DIALOG-Projektes viele interessante Fortbildungsangebote (wie Sprachkurse oder Schulungen zum Verwaltungsaufbau in Deutschland und Polen, etc.) für Verwaltungsmitarbeiter und Ehrenamtler an. Diese und weitere Informationen zu unserem - durch das Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014 – 2020 geförderten – Vorhaben finden Sie unter 
http://euroregion-snb.de/176/neisse/dialog sowie dem Hashtag #DIALOG2020. Sind Sie neugierig geworden? Dann melden Sie sich bei uns.

9.10.2017 w Urzędzie Miasta w Guben odbył się pierwszy warsztat powstałej w czerwcu grupy roboczej na temat współpracy transgranicznej w zakresie służby zdrowia. 
Zaproszeni eksperci: pan Enrico Triebel z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Marek Rydzewski z kasy chorych AOK Nordost oraz pan Marcin Krzymuski, doradca ds. prawnych i ekonomicznych, przedstawili zebranym 32 uczestnikom aspekty dot. różnych struktur służby zdrowia w Polsce i w Niemczech oraz wyjaśnili kwestie prawne związane z opieką zdrowotną, które stoją na drodze pogłębionej współpracy.
Także zaproszeni goście mieli możliwość przedstawienia istniejących problemów z ich perspektywy.
Pierwsza wersja analizy stanu służby zdrowia w polsko-niemieckim regionie przygranicznym zostanie zredagowana i opublikowana na stronie Euroregionu już w listopadzie. Podczas kolejnych aktywności grup roboczych dokument ten będzie sukcesywnie rozbudowywany. 
Następne posiedzenie ww. gremium odbędzie się w okresie luty/marzec 2018.

W ramach projektu DIALOG, oprócz opracowania tematu „Zdrowie“, Euroregion oferuje ciekawą ofertę szkoleniową (kursy języka, szkolenia dot. struktur administracyjnych w Polsce i Niemczech itp.). Nasza oferta skierowana jest do pracowników administracji i osób zaangażowanych w współpracę polsko-niemiecką. Więcej informacji na temat naszych przedsięwzięć, dofinansowanych przez Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, znaleźć można pod http://euroregion-snb.de/176/neisse/dialog oraz pod hasztagiem #DIALOG2020.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się do nas.

    


Am 29.09.2017 fand das Deutsch-Polnische Jugendfestival im Glad House statt. / W dniu 29.09.2017 odbył się Festiwal Młodzieży w Gladhouse. 

Insgesamt 230 (!) Teilnehmer sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Die beteiligten Jugendlichen aus beiden Ländern konnten sich in insgesamt 10 verschiedenen Workshops (u.a. Musik, Tanz, Kunst, Theater, Journalistik, Graffiti) ausprobieren. Unterstützt wurden sie dabei von Trainern und Sprachmittlern. 
Dieses Festival für Schüler aus Cottbus und Zielona Góra (Miasto Zielona Góra / Official account) fand bereits zum 11. Mal statt und ist fester Bestandteil der Jahresplanung der beiden Partnerstädte. 
Das o.g. Projekt wurde durch den Deutsch Polnischer Verein Cottbus e.V. und das Jugendzentrum "Haus des Pfadfinders" (MCKiE "Dom Harcerza" Zielona Góra) organisiert. Die Förderung erfolgt aus INTERREG-Mitteln des Kleinprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober.

W dniu 29.09.2017 odbył się Festiwal Młodzieży w Gladhouse. Łącznie 230 (!) uczestników zadbało o super atmosferę. Młodzież polska i niemiecka spedziła kreatywnie cały dzień na 10 warsztatach (m.in. muzycznych, tańca, sztuki, teatralnych, dziennikarskich). Pracowano ze sobą za pomocą pośredników językowych i trenerów. Ten festiwal dla młodych osób z Cottbus i z Zielonej Góry obył sie juz po raz 11 i stał się w międzyczasie trwałą częścią składową wspólnych planów rocznych miast partnerskich.
Ww. projekt został zorganizowany przez Deutsch Polnischer Verein Cottbus e.V. oraz MCKiE "Dom Harcerza" Zielona Góra i otrzymał dofinansowanie ze srodków INTERREG w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

    


„Gesundheit ohne Grenzen“ – Der Fördervertrag für das INTERREG-Projekt des Naemi-Wilke-Stifts konnte am 27.09.2017 am Sitz der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in Potsdam unterschrieben werden. / „Zdrowie bez granic“ – Dnia 27.09.2017 w siedzibie Banku Inwestycyjnego Brandenburgii (ILB) w Poczdamie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu INTERREG realizowanego przez Naemi-Wilke-Stift.

Mittels dieses Vorhabens möchte das Wilke-Stift gemeinsam mit seinen Projektpartnern, der Stadt Guben (Neißestadt Guben) und der Stadt Gubin (Miasto Gubin), wichtige Grundlagen für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der Region mit einem Einzugsgebiet von ca. 48.000 Einwohnern schaffen. 
Dazu gehören u.a. Aufgabenbereiche und Maßnahmen wie: Der Aufbau einer deutsch-polnischen Gesundheitskoordination, durch die die Patienten und Akteure der Gesundheitsversorgung beraten und begleitet werden. Des Weiteren wird die Zweisprachigkeit im gesamten Krankenhaus durch ein deutsch– polnisches Wegeleitsystem und durch Polnischkurse für Mitarbeiter und zweisprachige Infomaterialien unterstützt. Zudem soll eine umfassende Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Die Zielstellung besteht darin die Gesundheitsversorgung in der Grenzregion langfristig zu sichern und qualitativ weiterzuentwickeln.
Das o.g. Projekt hat eine Laufzeit bis März 2020 und wird mit einem Betrag in Höhe von 343.000,00 EUR aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Poprzez to przedsięwzięcie szpital wraz z partnerami projektu: miastami Guben i Gubin chce stworzyć podstawy transgranicznej opieki zdrowotnej w regionie dla podwójnego miasta oraz obszarów go otaczających z liczbą mieszkańców ok. 48 000. 
Projekt obejmuje następujące działania: Stworzenie polsko-niemieckiej koordynacji ds. zdrowia, która będzie towarzyszyła i doradzała pacjentom i osobom związanym z opieką zdrowotną, dofinansowanie dwujęzyczności w całym szpitalu poprzez polsko-niemiecki system oznakowania, kursy języka polskiego dla pracowników, dwujęzyczne materiały informacyjne a także opracowanie studium wykonalności. Celem projektu jest długotrwałe zapewnienie opieki zdrowotnej w regionie przygranicznym oraz jej jakościowy rozwój.
Ww. projekt potrwa do marca 2020 i został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 343 000 euro.

    


Am Samstag, 23.09.2017 nahm das Team der Euroregion am 15. Tag der Vereine im Spreeauenpark Cottbus teil. / W sobotę, 23.09.2017 zespół Euroregionu wziął udział w 15. Dniu Stowarzyszeń, który odbył się w parku

Spreeauenpark w Cottbus. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters und stellvertretenden Euroregionspräsidenten Holger Kelch
Dieser Termin war eine willkommene Möglichkeit um die vielen Ehrenamtler aus der Region über unser Partnerschaftsprojekt #Partner2020 und die damit verbundenen Chancen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu informieren. 
Vielen Dank an Axel Hansch & sein Team für die tolle Organisation.

Ww. impreza odbyła się pod patronatem nadburmistrza i vize-prezesa Euroregionu Holger Kelch. 
Spotkanie to było niepowtarzalną okazją do poinformowania osób zaangażowanych w współpracę polsko-niemiecką o naszym projekcie partnerskim #Partner2020 i związanymi z nim szansami dla współpracy transgranicznej.
Dziękujemy Axel Hansch i jego zespołowi za swietną organizację tego wydarzenia.

    


Die Ruine von Schloss Günthersdorf / Zatonie sowie die umliegende Parkanlage sollen schon bald aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. / Ruiny Pałacu w Zatoniu wraz z otaczającym go parkiem za jakiś czas będą znowu tętnić życiem.

Die Stadt Zielona Gora (Miasto Zielona Góra / Official account) möchte im Zuge eines gemeinsamen INTERREG-Projektes mit der Stadt Cottbus unter dem Titel „Erhaltung und Nutzung der historischen Parkanlagen Branitz und Zatonie" die Wiederherstellung der ursprünglichen Parkgestaltung sowie die Sanierung des Orangerie-Gebäudes erreichen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern sowie durch die Mitgliedschaft im Parkverbund Lausitz ab 2018 wird sich der Bekanntheitsgrad dieser Anlage nachhaltig vergrößern. 
Aber schon jetzt lohnt ein Ausflug nach Zatonie, um diesen interessanten Ort in unserer Euroregion kennenzulernen. 

Miasto Zielona Góra wraz z miastem Cottbus w ramach wspólnego projektu INTERREG pt. „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” chce zrewitalizować park oraz odrestaurować budynek oranżerii.
Liczymy, że poprzez bliską współpracę z niemieckim partnerem oraz członkostwo w Europejskim Związku Parków Łużyckich od 2018 roku stopień znajomości oraz atrakcyjności parku wzrośnie.
Do Zatonia jednak warto wybrać się już teraz, aby poznać to ciekawe miejsce znajdujące się w naszym Euroregionie.

    


Die Projektförderung durch das Deutsch-Polnische-Jugendwerk (DPJW) ist weiterhin möglich! / Dofinansowanie projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) nadal jest możliwe!
Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr noch keine Warteliste für den schulischen Austausch eröffnet werden musste. Einzel- und Sammelanträge können also weiterhin bewilligt werden! Viele Schulen nutzen bereits die Förderung des Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, um ihre grenzüberschreitenden Begegnungen durchzuführen. Wir sind seit April 2017 Ansprechpartner für alle Schulen in Brandenburg (Unser Brandenburg) und begeistert über die bisher 92 Projektanträge sowie die tollen entstandenen Publikationen.
Das Beispiel der Krabat-Grundschule aus Jänschwalde Ost zeigt, dass im Rahmen der Förderung deutsch-polnischer Schülerbegegnungen vieles möglich ist, egal ob es sich um ein Sportfest, einen gemeinsamen Ausflug, eine Projektwoche oder ein Theaterstück handelt. 
Gern unterstützen wir auch Sie in allen Fragen bei der Projektbegleitung. Wir warten gespannt auf Ihre Ideen!

Bardzo się cieszymy, że w tym roku nie musieliśmy prowadzić listy rezerwowej dla projektów wymiany szkolnej. W związku z tym w dalszym ciągu zatwierdzamy dofinansowanie na przedsięwzięcia jednorazowe oraz zbiorcze!
Wiele szkół korzysta już z dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, aby realizować swoje transgraniczne działania. Począwszy od tego roku jesteśmy partnerem dla wszystkich szkół z terenu Brandenburgii i jesteśmy zachwyceni, że do tej pory wpłynęły 92 wnioski i ukazały się wspaniałe publikacje.
Przykładem może być choćby Szkoła Podstawowa Krabat z Jaenschwalde, która pokazuje, że w ramach polsko-niemieckich spotkań uczniów można wiele zrobić, czy to festyn sportowy, wspólną wycieczkę, tygodniowe zajęcia lub sztukę teatralną.
Chętnie pomożemy Państwu we wszelkich kwestiach dot. projeku. Czekamy na Państwa pomysły!

    


Der Europäische Parkverbund setzt mit neuen Partnern auf verstärkte grenzüberschreitende Kooperationen / Europejski Związek Parków za sprawą nowych partnerów rozwija współpracę transgraniczną

Die deutschen und polnischen Mitglieder des Europäischen Parkverbundes Lausitz „Von Graf Brühl bis Fürst Pückler“ sind am Mittwoch, den 6. September 2017 im Ostdeutschen Rosengarten Forst (Lausitz) zusammengekommen, um über die künftigen Entwicklungsschwerpunkte zu beraten. 
Auf Einladung des bisherigen Verbundes der Parkanlagen Bad Muskau/Muzakowski (Fürst-Pückler-Park Bad Muskau), Cottbus/Branitz (Park & Schloss Branitz), (Schlosspark Brody (Pförten)) und Forst (Lausitz) folgten auch die neuen Kandidaten aus Altdöbern (Schloss Altdöbern), Neschwitz (Barockschloss und Park Neschwitz), Kromlau (Rhododendronpark Kromlau) sowie aus dem polnischen Żagań (Lubię Żagań). Diese Anlagen sollen gemeinsam mit dem bei Zielona Góra liegenden Park Zatonie / Günthersdorf (Zatonie) im Februar 2018 feierlich im Schlosspark Bad Muskau in den Europäischen Parkverbund aufgenommen werden. 
Bisherige Mitglieder und neue Kandidaten haben aber bereits am gestrigen Mittwoch auf der Grundlage eines verabschiedeten Strategiepapiers die Perspektiven für die fachliche und touristische Vernetzung besprochen. Die Inhalte, die u. a. auf die Stärkung der grenzüberschreitenden Kooperationen und die Unterstützung des bürgerlichen Engagements sowie eine verstärkte europäische Perspektive ausgelegt sind, werden in einem INTERREG-Förderantrag im Rahmen der Euroregion Spree-Neiße-Bober einfließen.

Niemieccy i polscy członkowie Europejskiego Związku Parków Łużyckich „Od Hrabiego Brühla do Księcia Pücklera” spotkali się w środę 6 września 2017 w Ogrodzie Różanym w Forst, aby porozmawiać o zagadnieniach, które mają być realizowane w przyszłości. 
Na zaproszenie dotychczasowego Zrzeszenia Parkowego Bad Muskau/ Mużakowski, Cottbus/Branitz, Brody i Forst na spotkanie przybyli również nowi kandydaci z Altdöbern, Neschwitz, Kromlau oraz polskiego Żagania. Parki te wraz z leżącym nieopodal Zielonej Góry parkiem w Zatoniu mają zostać przyjęte w poczet związku podczas odbywającego w lutym 2018 w Parku Pałacowym Bad Muskau uroczystego spotkania. 
Dotychczasowi członkowie i nowi kandydaci rozmawiali w dniu wczorajszym o perspektywach utworzenia merytorycznej i turystycznej sieci partnerskiej na podstawie przyjętej strategii. Jej założenia, które m.in. nawiązują do wzmocnienia transgranicznej kooperacji, wspierania zaangażowania obywatelskiego w kierunku rozwoju europejskiej perspektywy, znajdą swoje odzwierciedlenie we wniosku projektu INTERREG składanego w ramach Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

                                                             


Während ihrer 5. Sitzung, die am 06.09.2017 im Rathaus in Zielona Gora stattfand, befürwortete die Euroregionale Bewertungskommission (EBK) die Unterstützung von insgesamt 15 - von deutschen Trägern - eingereichten Begegnungs-projekten mit einem EFRE-Betrag von rund 94.500,00 EUR.

Neben bewährten Treffen zur Stärkung langjähriger Partnerschaften – wie bspw. im Rahmen von Erntedankfesten, wurden auch mehrere Vorhaben bestätigt, welche die Kooperationen im Bereich der Wissenschaft, der Sozialarbeit und des Sports vertiefen sollen. 
Demzufolge kann u.a. das Projekt der BTU Cottbus-Senftenberg„Grenzüberschreitender Einsatz von Unbemannten Flugsystemen bei der Feuerwehr” durchgeführt werden; welches die grenzüberschreitende Forschung der Nutzbarkeit von Drohnen im Katastrophenschutz zum Inhalt hat.
Zudem wird das Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. in Spremberg (polnischer Partner: Gemeinde Szprotawa / Szprotawa), bei der Umsetzung des Projektes „Schaffung eines deutsch-polnischen Netzwerkes für die soziale und gesundheitliche Selbsthilfearbeit durch die Integration selbstbestimmten Handelns“, finanziell unterstützt.
Auch auf sportlicher Ebene geht es voran. Der läuferische Wettstreit unter dem Titel „Laufen verbindet – II. Landkreis-Lauf für Gesundheit”, wird am 23.09.2017 ausgetragen und die Teilnehmer von Krosno zur Doppelstadt Gubin-Guben führen. Mindestens 20 Teams aus Polen und Deutschland wollen die 35 km lange Strecke in Angriff nehmen. Antragsteller ist der Landkreis Spree-Neiße (polnischer Partner: Landkreis Krosno / Powiat Krośnieński).

Die nächste Sitzung der Euroregionalen Bewertungskommission findet am 15. Dezember diesen Jahres statt.

Podczas swojego V posiedzenia, które odbyło się w dniu 06.09.2017 w zielonogórskim ratuszu Euroregionalna Komisja Oceniająca zatwierdziła dofinansowanie dla 15 niemieckich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na projekty spotkaniowie w kwocie ogólnej EFRR wynoszącej 94.500,00 EUR.
Oprócz odbywających się tradycyjnie spotkań mających na celu pielęgnowanie wieloletnich partnerstw, np. przy okazji Dożynek, zatwierdzono również wiele innych projektów, które mają przyczynić się do rozwoju współpracy w zakresie nauki, spraw socjalnych czy sportu.
Pozytywnie oceniony został między innymi projekt badawczy uniwersytetu BTU Cottbus-Senftenberg „Transgraniczne wykorzystanie bezzałogowych systemów latających przez straż pożarną”, mający na celu sprawdzenie możliwości zastosowania dronów w zakresie transgranicznej ochrony przed katastrofami.
Wsparcie finansowe otrzyma również stowarzyszenie Albert-Schweitzer-Familienwerk (partner polski: gmina Szprotawa) na realizację projektu „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej”.
Również w zakresie sportu dużo się dzieje. Przynajmniej 20 drużyn w Polski i Niemiec podejmie się pokonania 35km podczas biegu sztafetowego „Bieganie łączy- II bieg powiatowy po zdrowie”, który odbędzie się 23.09.2017 i prowadził będzie z Krosna do podwójnego miasta Gubin-Guben. Wnioskodawcą jest Powiat Sprewa-Nysa (partner polski: Powiat Krośnieński).

Kolejne posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej odbędzie się w grudniu tego roku.

                                                     


Mitgliederversammlung der Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. / Zgromadzenie członków Euroregionu Spree-Neisse-Bober.

Am 30.06.2017 fand die Mitgliederversammlung unserer Euroregion im Stadthaus in Cottbus statt.
Im Mittelpunkt der Tagesordnung stand neben dem Geschäftsbericht des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2016 und der Bestätigung des Wirtschafts- und Stellenplanes insbesondere die zukünftige Ausrichtung der grenzüberschreitenden Kooperation. 
So wurden der Mitgliedschaft u.a. die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der vier – alten und neuen – Tätigkeitsfelder, 
d.h. beim Kleinprojektefonds, beim Partnerschaftsprojekt, beim Verwaltungsprojekt DIALOG sowie im Rahmen des schulischen Austauschs beim Deutsch-Polnischen Jugendwerks vorgestellt. 
Darüber hinaus wurde den Anwesenden der überarbeitete Internetauftritt präsentiert. 
Erfreulicherweise konnten auch in diesem Jahr wieder neue Mitglieder in der Euroregion begrüßt werden. 
Aufgenommen wurden das Amt Döbern-Land (vertreten durch den amtierenden Amtsdirektor Mike Lenke) 
sowie das Amt Burg-Spreewald (vertreten durch Amtsdirektorin Petra Krautz).

Zebranie członków Euroregionu Spree-Neisse-Bober.

30.06.2017 w Urzędzie Miasta w Cottbus odbyło się Zebranie Członków naszego Euroregionu.
Centralnym elementem porządu obrad było oprócz sprawozdania zarządu za rok 2016, potwierdzenie planu ekonomicznego oraz omówienie kierunku, w którym ma rozwijać się współpraca transgraniczna.
Członkom Euroregionu zostały przedstawione m.in. aktualne działania realizowane w ramach czterech, starych i nowych, obszarów działania, tj. Funduszu Małych Projektów, projektu „Partnerstwa” oraz „DIALOG” oraz w ramach działalności Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wymiany szkolnej.
Przybyłym została zaprezentowana także nowa odsłona naszej strony internetowej.
Również w tym roku podczas posiedzenia mogliśmy powitać nowych członków Euroregionu. W tym roku dołączyli do nas Urząd Gminy Döbern-Land (reprezentowany przez urzędującego Wójta Pana Mike Lenke) oraz Urząd Gminy Burg-Spreewald (reprezentowany przez Panią Wójt Petrę Krautz).

    


Der 2. Deutsch-Polnische Informationstag, der am 28.06.2017 in der Alten Färberei in der Neißestadt Guben stattfand, erfreute sich eines großen Interesses.

Die Veranstaltung wurde von der EURES-Beratung der Agentur für Arbeit Cottbus organisiert und bietet insbesondere den polnischen Nachbarn eine umfassende Fachberatung zur Arbeitswelt in Deutschland.

Neben der Arbeitsagentur nahmen zudem viele weitere relevante Organisationen wie die Krankenkassen, das Finanzamt oder die Handwerkskammer Cottbus am Informationstag teil.

Selbstverständlich waren auch wir mit einem Stand vor Ort, um die Tätigkeitsfelder der Euroregion vorzustellen.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 2. Polsko-Niemiecki Dzień Informacji, który odbył się 28.06.2017 w Starej Farbiarni w Guben.

Spotkanie zostało zorganizowane przez doradztwo EURES działające przy Urzędzie Pośrednictwa Pracy w Cottbus, a skierowane było przede wszystkim do naszych polskich sąsiadów szukjących fachowej porady w kwestiach dot. zatrudnienia w Niemczech.

Oprócz Agencji Pośrednictwa Pracy w spotkaniu wzięli udział przestawiciele innych instytucji, m.in. kas chorych, urzędu skarbowego czy Izby Rzemieślniczej z Cottbus.

My także tam byliśmy, a na stoisku i informowaliśmy o sferach naszej działalności.

    

 Im Gubener Rathaus diskutierten am 26.06.2017 im Rahmen des Verwaltungsprojektes „DIALOG” deutsche und polnische Akteure aus dem Gesundheitsbereich über die Potentiale und Hemmnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit; darunter bpsw. Mitarbeiter aus den Landratsämtern unser Euroregion, den regionalen Krankenhäusern, der kassenärztlichen Vereinigung, dem Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie sowie dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg. 

Dieses Treffen stellt den Auftakt für das Fachthema Gesundheit dar. Es folgen zwei Workshops, eine Studienreise sowie eine Konferenz zu den gesammelten Problemen. 

Die Moderation unseres - gem. mit der Euroregion Pro Europa Viadrina umgesetzten - Projektes übernimmt Herr Enrico Triebel vom Deutsch - Polnischer Gesundheits- und Sozialverband. 

Neben dem Fachthema „Gesundheit“ wird zudem der Bereich der Bildung durch unsere Partner aus der benachbarten Euroregion Pro Europa Viadrina - Mittlere Oder e.V. bearbeitet.

Darüber hinaus gehen mit dem Projekt DIALOG diverse Fortbildungsangebote (wie Sprachkurse mit Verwaltungsvokabular, Veranstaltungen zum Verwaltungsaufbau in Deutschland u. Polen, usw.) einher, um den DIALOG, d.h. den Austausch zwischen Deutschen und Polen im Verwaltungsbereich, hier in der Grenzregion, auf ein neues Niveau zu heben. 

Die Förderung des o.g. Vorhabens erfolgt über das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014 -2020.

Dnia 26.06.2017 w Ratuszu w Guben spotkali się przedstawiciele instytucji działających w obszarze opieki zdrowotnej, którzy w ramach projektu „DIALOG“ dyskutowali na temat potencjałów i przeszkód dla współpracy transgranicznej w zakresie służby zdrowia. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele powiatów i szpitali z naszego Euroregionu, pracownicy stowarzyszenia kas chorych oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) oraz Federalnego Ministerstwa ds. Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodzin Landu Brandenburgii.
Posiedzenie grupy roboczej było inauguracją spotkań dot. opracowania tematu „Zdrowie”. Kolejne planowane przesięwzięcia to m.in. dwa szkolenia merytoryczne, wizyta studyjna oraz konferencja tematyczna.
Moderację naszego projektu, który realizujemy wraz z Euroregionem Pro Europa Viadrina, przejął pan Enrico Triebel z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.
Podczas gdy Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr opracuje temat „Zdrowie”, nasz partner z sąsiadującego Euroregion "Pro Europa Viadrina" zajmie się tematem „Kształcenie”.

Projektowi „DIALOG” towarzyszyć będą różne oferty kształceniowe (takie jak kursy językowe obejmujące słownictwo administracyjme, szkolenia na temat struktur administracyjnych w Polsce i Niemczech itd.), a wszystko po to, aby współpracę transgraniczną w zakresie administracji wynieść na zupełnie nowy poziom.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 - 2020.


    

Reihe1_Responsive
blockHeaderEditIcon
Reihe2_Responsive
blockHeaderEditIcon
Reihe3_Responsive
blockHeaderEditIcon
Reihe4_Responsive
blockHeaderEditIcon

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail