*
Willkommen
blockHeaderEditIcon

Willkommen! Witamy! Witajśo!

                                                 

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon
neuigkeiten_uber
blockHeaderEditIcon

  Neuigkeiten / Aktualności
Menü nur Neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

Neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

 

    


Von Jugendbegegnungen beim Film-Festival Cottbus bis hin zum grenzüberschreitenden Austausch bei Krebserkrankungen“ / „Od spotkań młodzieży podczas Festiwalu Filmowego w Cottbus do transgranicznej wymiany w temacie zachorowań na raka”

Die Euroregionale Bewertungskommission bestätigt die Förderung von 18 deutsch-polnischen Projekten, die von Trägern aus der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße vorbereitet wurden. 

Während ihrer 9. Sitzung, die am 09.10.2018 in Guben stattfand, befürwortete die Euroregionale Bewertungskommission (EBK) die Förderung von insgesamt 18 Begegnungsprojekten mit einem EFRE-Betrag von über 117.000,00 EUR. Die bestätigten Projekte decken diverse Themenstellungen des Kleinprojektefonds ab. 
Eine finanzielle Unterstützung erhält u.a. das Vorhaben „Regionale Schülerbegegnung in Cottbus: Geschichte und Gegenwart grenzüberschreitend reflektieren“ des Vereins für Film- und Medienpädagogik Cottbus e.V. in erstmaliger Zusammenarbeit mit dem 5. Lyzeum „Krzysztof Kieslowski” aus Zielona Gora. Im Mittelpunkt steht ein deutsch-polnisches Treffen mit 24 Schülern im Alter von 16-17 Jahren, die sich mit einem Workshop zum Thema „Fake News“ auseinandersetzen. Eingebettet wird dieses Projekt in die Durchführung des FilmFestival Cottbus, weshalb die Projektteilnehmer auch zwei relevante Festivalveranstaltungen besuchen. Hier werden die Jugendlichen unter Anleitung von Moderatoren und Mentoren mit Filmschaffenden und Experten gemeinsam über die gezeigten Filme und ihre Themen diskutieren. 
Des Weiteren wird der Gemeinnützige Berufsbildungsverein Guben e.V. / GBV Guben e.V. mit einer Förderung bedacht. Hintergrund ist das mit der Bildungseinrichtung Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy aus Rydzyna eingereichte Projekt mit dem Titel „Selbstständig, selbstbewusst, mobil – Schüler und Azubis bauen mit Auslandspraktika ihre beruflichen Kompetenzen aus“. Während des Vorhabens haben 12 Benachteiligte oder behinderte Jugendliche die Möglichkeit für 12 Tage die Ausbildungsbedingungen im Nachbarland kennenzulernen. Die o.g. Praktika sind fest in die Schul- bzw. Ausbildungsplanung beider Einrichtungen integriert. 
Darüber hinaus erhält auch das Projekt „Leben mit Brustkrebs“ des Albert-Schweitzer-Familienwerks Spremberg e.V. und des Vereins der Amazonen aus Szprotawa eine Kofinanzierung, um eine zweitägige deutsch-polnische Informationsveranstaltung zur häufigsten Krebserkrankung bei Frauen grenzüberschreitend zu organisieren.

Euroregionalna Komisja Oceniająca zatwierdziła 18 polsko-niemieckich projektów wnioskodawców z miasta Cottbus i powiatu Sprewa-Nysa.

Podczas swojego IX posiedzenia w dniu 09.10.2018 w Guben Euroregionalna Komisja Oceniająca zatwierdziła do dofinansowania 18 projektów spotkaniowych na ogólną kwotę EFRR 117.000,00 EUR. Zatwierdzone projekty wpisaują się w różne zakresy tematyczne Funduszu Małych Projektów.
Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt „Regionalne spotkanie uczniów w Cottbus: transgraniczne refleksje o historii i współczesności” zlożony po raz pierwszy przez Stowarzyszenie Pedagogiki Filmowej i Medialnej w Cottbus we współpracy z Liceum Nr 5 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze. Podczas projektu odbędzie się spotkanie 24 polskich i niemieckich uczniów w wieku 16-17 lat, którzy w formie warsztatowej zajmować się będą zagadnieniem „Fake News”. Przedsięwzięcie odbędzie się w ramach Festiwalu Filmowego w Cottbus, więc jego uczestnicy wezmą udział w dwóch imprezach festiwalowych, podczas których pod kierownictwiem moderatorów będą mogli porozmawiać z twórcami oraz ekspertami o filmach i tematach w nich poruszanych.
Ponadto dofinansowanie otrzymał również Społeczny Związek Kształcenia Zawodowego w Guben, który wraz z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie zrealizuje projekt pod nazwą „Samodzielnie, świadomie, mobilnie- uczniowie rozwijają swoje zawodowe kompetencje poprzez udział w zagranicznych praktykach”. Podczas realizacji tego przedsięwzięcia 12 niepełnosprawnych uczniów będzie miało możliwość odbycia 12-dniowej praktyki w szkole sąsiada. Praktyka ta jest wpisana w plan metodyczny obu szkół.
Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie jest „Życie z rakiem piersi” stowarzyszenia Albert-Schweitzer-Familienwerk w Sprembergu oraz Szprotawskiego Stowarzyszenia Amazonek. W jego ramach odbędzie się transgraniczne, dwudniowe spotkanie informacyjne dla kobiet na temat najczęstszych zachorowań nowotworowych.


Hiermit möchten wir auf einen aktuellen Wettbewerb für sog. Flaggschiffprojekte des Gemeinsamen Zukunftskonzeptes für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum hinweisen. / Niniejszym, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na odbywający się aktualnie konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Gesucht werden deutsch-polnische Kooperationsprojekte, die erfolgversprechende Lösungsansätze für raumwirksame Herausforderungen entwickeln.
Der Wettbewerb richtet sich an Vorhaben in allen Umsetzungsphasen (von der Entwicklung bis zur praktischen Realisierung). Inhaltlich sollten die Projekte eines der folgenden 5 Handlungsfelder des o.g. Zukunftskonzeptes tangieren: 
- Vorteile der polyzentrischen Siedlungsstruktur nutzen, 
- verkehrliche Verbindungen verbessern, 
- In die Menschen investieren, 
- Nachhaltiges Wachstum fördern, 
- Grundlagen für eine hohe Lebensqualität sichern. 
Die Einreichungsfrist endet am 04.12.2018. Weitere Informationen befinden sich unter: 
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/…/GZK_2030_Wettbewe…

Wir wünschen viel Erfolg!

Poszukiwane są polsko-niemiecie projekty kooperacyjne, które zawierają obiecujące elementy w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań. Konkurs skierowany jest do przedsięwzięć znajdujących się we wszystkich stadiach (od planowania do praktycznej realizacji). Projekty mają nawiązywać do jednego z 5 poniższych obszarów działania koncepcji:
- Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej,
- Poprawa połączeń transportowych, 
- Inwestowanie w ludzi, 
- Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu, 
- Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia.
Termin składania aplikacji kończy się w dniu 04.12.2018. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/…/GZK_2030_Wettbewe… 

Życzymy powodzenia!


Am 04.10.2018 war es wieder soweit. Die Jahresveranstaltung für das Programm Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 2020 fand im Wissenschafts- und Technologiepark der Universität Zielona Gora in Nowy Kisielin statt. / W dniu 04.10.2018 odbyła się w Zielonogórskim Parku Naukowo-Technologicznym doroczna konferencja programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska (Województwo Lubuskie) 2014-2020.

Die Teilnehmer erwartete ein vielschichtiges Programm. Neben einer Konferenz, welche v.a. den INTERREG-Umsetzungsstand sowie die Erfahrungen von Begünstigten zum Inhalt hatte, wurden zudem Beratungen, eine interaktive Ausstellung mit vielen interessanten Projekten aus dem Gebiet unserer Euroregion sowie ein Wissenswettbewerb angeboten. 
Exkursionen zu zwei Projektstandorten der Stadt Zielona Gora, zum Zentrum für Deutsch-Polnische Begegnungen in Przylep sowie zum Park Zatonie, rundeten den Tag ab. 

Na uczestników spotkania czekał ciekawy program. Oprócz konferencji m.in. na temat realizacji programu i wymiany doświadczeń wnioskodawców przewidziano różne spotkania, interaktywną wystawę wielu interesujących projektów z obszaru Euroregionu oraz konkurs wiedzy o programie INTERREG.
Na zakończenie odbyły się dwie wycieczki do miejsc realizacji projektów miasta Zielona Góra, do Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie oraz do parku w Zatoniu.

    


Dieter Friese als Vizepräsident der AGEG in Finnland wiedergewählt! / Dieter Friese ponownie wybrany na wiceprezydenta Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG)!

Zeitgleich zu unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum fand die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) in Oulu (Finnland) statt. Während der Sitzung wurde unserer Vorstandsvertreter Dieter Friese für weitere zwei Jahre erneut zum Vizepräsidenten gewählt.
In seinem Redebeitrag warb er u.a. für eine Vertiefung der Beziehungen der AGEG zu russischen Grenzregionen. „Eine friedliche und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung Europas und unserer Organisation ist nur mit Russland möglich. Die Geschichte hat gezeigt, dass eine gegen Russland gerichtete Politik immer in eine Katastrophe geführt hat.“, so Friese in einer ersten Stellungnahme. 
Die Euroregion Spree-Neiße-Bober ist bisher die einzige europäische Organisation, die mit einer russischen Region – dem Kursker Oblast - zusammenarbeitet.

Równolegle do obchodów 25-lecia naszego stowarzyszenia w fińskim Oulu odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG). Podczas posiedzenia przedstawiciel naszego zarządu, pan Dieter Friese, został ponownie wybrany na stanowisko wiceprezydenta na okres dwóch kolejnych lat.
W swojej przemowie opowiedział się m.in. za pogłębianiem kontaktów pomiędzy SERG a regionami granicznymi Rosji. „Pokojowy i pomyślny gospodarczo rozwój Europy i naszej organizacji możliwy jest wyłącznie przy udziale Rosji. Historia pokazała nam, że polityka zwrócona przeciw Rosji zawsze prowadziła do katastrofy“, przekonywał w swoim pierwszym oświadczeniu wiceprezydent Dieter Friese. 
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr stanowi dotej pory jedyną organizację europejską, która współpracuje z rosyjskim regionem granicznym, z obwodem kurskim.

  


Deutscher und polnischer Euroregionsteil feiern silbernes Jubiläum in Zielona Gora / Niemiecka i polska strona Euroregionu swietują w Zielonej Górze srebny jubileusz

Am 21.09. feierte unsere Euroregion mit rund 170 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft ihr 25-jähriges Jubiläum; auf den Tag genau ein Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des Gründungsvertrags durch den polnischen Kommunalverband Sprewa-Nysa-Bobr und den deutschen Verein Spree-Neiße-Bober. Die Veranstaltung fand im Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie in Zielona Gora statt.
Mehrere hochrangige Vertreter, wie die Marschällin der Wojewodschaft Lubuskie, Frau Elżbieta Anna Polak, der Vizewojewode Herr Robert Paluch, der Vorsitzende des Ausschusses für Europaangelegenheiten, Entwicklungspolitik und Verbraucherschutz im Brandenburger Landtag, Herr Marco Büchel, MdL Brandenburg sowie der Leiter der Abteilung Europaangelegenheiten im brandenburgischen Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Herr Reiner Kneifel-Haverkamp übermittelten Grußworte an die Anwesenden. 
Die beiden Euroregionspräsidenten Czesław Fiedorowicz und Harald Altekrüger blickten zurück auf das seit 1993 Erreichte, wagten aber auch einen Ausblick auf die immer noch bestehenden Barrieren, die es beiderseits der Neiße abzubauen gilt. 
Die Moderation übernahm der Kabarettist und Autor STEFFEN MÖLLER, der für viele Lacher im Publikum sorgte, als er auf seine witzige Art Deutschen und Polen den Spiegel vorhielt. 
Die Feierstunde bot überdies eine gute Gelegenheit langjährige Aktivposten der deutsch-polnischen Zusammenarbeit auszuzeichnen. Kristina Neumann, die Beauftragte für internationale Beziehungen der Stadt Cottbus sowie der Gubiner Bürgermeister, Bartłomiej Bartczak, wurden für ihr außerordentliches Engagement geehrt. 
Gleiches gilt für insgesamt vier langjährige und themenübergreifende, kommunale Partnerschaften. Prämiert wurden die Städte Zielona Gora und Cottbus, Neißestadt Guben und Miasto Gubin, die Gemeinden Schenkendöbern und Trzebiechow sowie das Amt Peitz und die Gemeinde Zbaszynek 
Alle Anwesenden waren sich einig, dass das Interesse an der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Nachbarn weiterhin riesengroß ist. Man wartet nunmehr auf die entscheidenden Signale aus Brüssel zur zukünftigen INTERREG-Förderung, um auch die nächsten 25 Jahre kraftvoll anzugehen.

W dniu 21.09. euroregion nasz w obecności 170 gości ze świata polityki, gospodarki, mediów obchodził swój 25-letni jubileusz. Dokładnie tego dnia ćwierć wieku temu doszło do podpisania umowy założycielskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz niemieckim stowarzyszeniem Spree-Neiße-Bober. Impreza odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Wielu znaczących przedstawicieli skierowało swoje słowa pozdrowień do zgromadzonych, w tym Marszałek Województwa Lubuskiego pani Elżbieta Polak, Wicewojewoda Lubuski pan Rober Paluch, Przewodniczący Komisji ds. Europejskich, Polityki Rozwoju i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Kraju Związkowego Brandenburgii pan Marco Büchel oraz Kierownik Wydziału ds. Europejskich w brandenburskim Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów pan Reiner Kneifel-Havenkamp.
Prezydenci Euroregionu Czesław Fiedorowicz i Harald Altekrüger cofnęli się do roku 1993, ale poinformowawi również o istniejących ciągle jeszcze barierach, które należy po obu stronach granicy likwidować. Moderację imprezy przejął kabareciarz i autor Steffen Möller, który zadbał o dobry nastrój wśród publiczności przedstawiając w dowcipny sposób przywary Niemców i Polaków.
Jubileusz był dobrą okazją do odznaczenia długoletnich aktywistów działających na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Za swoje zaangażówanie wyróżnienie zostali Kristina Neumann, Pełnomocnik miasta Cottbus ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak. Uznanie należy się również wieloletniej i prowadzonej na wielu płaszczyznach współpracy partnerskiej prowadzonej pomiędzy Zieloną Góra i Cottbus, Guben i Gubinem, gminami Schenkendöbern i Trzebiechów oraz Peitz i Zbąszynek. 
Wszyscy obecni zgodnie przyznali, że zainteresowaie współpracą z sąsiadem jest nadal duże. Teraz oczekujemy sygnału z Brukseli w temacie przyszłego wsparcia z INTERREGu, aby z nową siłą rozpocząć następne 25 lat naszej działalności.

 Jubiläumsfilm / Film jubileuszowy  

     Jubiläumsfilm / Film jubileuszowy          

      

    


Am 31.08. besuchte die neue Forster Bürgermeisterin Simone Taubenek die Geschäftsstellen der Euroregion, um sich einen Eindruck von den Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Kooperation zu machen.
Die Stadt Forst (Lausitz) pflegt seit vielen Jahren enge Partnerschaften mit der Gemeinde Brody, der Stadt Lubsko sowie der Stadt Zary. Simone Taubenek signalisierte Interesse an einer weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit, was uns sehr freut.

W dniu 31.08.2018 biura euroregionu odwiedziła pani Simone Taubenek- burmistrz miasta Forst, aby zasięgnąć informacji na temat możliwości realizacji działań w zakresie współpracy transgranicznej. Miasto Forst od wielu lat utrzymuje kontakty partnerskie z gminą Brody, miastem Lubsko oraz miastem Żary. Pani Taubenek zasygnalizowała chęć dalszego rozwoju tej współpracy, co bardzo nas cieszy.

    


Während ihrer 8. Sitzung, die am 15.06.2018 in Guben stattfand, befürwortete die Euroregionale Bewertungskommission (EBK) die Förderung von insgesamt 96 Begegnungsprojekten. / Podczas swojego ósmego posiedzenia, które odbyło się 15.06.2018 w Guben, Euroregionalna Komisja Oceniająca zatwierdziła do dofinansowania 96 projektów spotkaniowych, z tego 25 złożonych przez niemieckich wnioskodawców na kwotę EFRR 150.000,00 EUR.

Darunter befanden sich 25 - von deutschen Trägern eingereichte - Vorhaben mit einem EFRE-Betrag von rund 150.000,00 EUR. Die bestätigten Projekte decken nahezu alle förderfähigen Themenstellungen des Kleinprojektefonds ab. 
Eine finanzielle Unterstützung erhält u.a. das Vorhaben „Deutsch-polnisches Chortreffen“ des Frauenchors Cottbus e.V. in erstmaliger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kultur „Frederic Chopin“ aus Sulechow, welches neben dem Kennenlernen der Sänger auch Konzerte in Sulechów und Klepsk beinhaltet. 
Des Weiteren wird der Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e.V. mit einer Förderung bedacht. Hintergrund ist das mit dem Unternehmerverband Lubuskie (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej) eingereichte Projekt mit dem Titel „Gelebte Partnerschaft – wirtschaftliche, politische und soziale Aspekte im deutsch-polnischen Grenzgebiet der Euroregion“, welches sich mit den auf beiden Seiten der Neiße bestehenden Auswirkungen des demografischen Wandels sowie des Fachkräftemangels befasst. Im Zuge von vier Veranstaltungen zu den Themenfeldern Infrastruktur & kombinierter Verkehr, verbessertes Standortmarketing und Intensivierung der Kooperation der mittelständischen Wirtschaft sollen gemeinsame Antworten auf die großen Herausforderungen gefunden werden. 
Darüber hinaus erhält auch das gemeinsame Projekt „Virtuell Traditionen erleben“ – Verbesserung des grenzüberschreitenden Tourismusangebotes der Eurostadt Guben-Gubin“ der Neißestadt Guben und des Vereins Freunde des Gubiner Landes eine Kofinanzierung, um erstmals museale Angebote in Form von 3D Filmen zur Geschichte der Doppelstadt zu entwickeln.

Zatwierdzone projekty realizowane będą w niemalże wszystkich obszarach wsparcia. 
Pozytywną decyzję o dofinansowaniu otrzymał m.in. projekt „Polsko-niemieckie spotkanie chórów” Stowarzyszenia Chór Żeński w Cottbus, które podejmuje po raz pierwszy współpracę z Sulechowskim Towarzystwem Kultury im. Fryderyka Chopina. W ramach projektu oprócz spotkania śpiewaków odbędą się również koncerty w Sulechowie i Klępsku.
Ponadto również przedsięwzięcie Zrzeszenia Pracodawców Brandenburgia-Berlin otrzymało pozytywną opinię. Projekt realizowany wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej pod nazwą „Żyjące sąsiedztwo“ - gospodarcze, polityczne i społeczne aspekty na terenie polsko-niemieckiego pogranicza Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr” podejmuje tematykę gospodarczych, politycznych i społecznych efektów dokonujących się zmian demograficznych oraz deficytu wykwalifikowanych pracowników na pograniczu. W ramach czterech spotkach w zakresie infrastruktury i komunikacji, marketingu lokalizacyjnego oraz intensyfikacji współpracy MŚP wypracowane mają być propozycje rozwiązań dla istniejących na pograniczu problemów.
Dofinansowanie otrzymał również wspólny projekt miasta Guben oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej pod tytułem „Wirtualnie odkrywać tradycję" - poprawa transgranicznej oferty turystycznej Euromiasta Gubin-Guben”. W ramach tego przedsięwzięcia po raz pierwszy stworzone zostaną oferty muzealne dot. historii dwumiasta w technologii rzeczywistości wirtualnej 3D.

  


Am 11.06.2018 fand in der Stadtverwaltung Gubin (Miasto Gubin) die vierte Veranstaltung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen statt. / Dnia 11.06.2018 w Urzędzie Miasta w Gubinie odbyło się czwarte spotkanie dotyczące transgranicznej współpracy w zakresie służby zdrowia.
Während der Sitzung wurde den 35 Teilnehmern u.a. der aktuelle Stand zur deutsch-polnischen Kooperation im Rettungsdienst vorgestellt. Erfreulicherweise ist wieder etwas Bewegung in die angestrebte Erstellung und Ratifizierung der entsprechenden Vereinbarung nebst Anlagen gekommen.
Des Weiteren stand die Vorstellung der medizinischen Ausbildung auf beiden Euroregionsseiten auf der Agenda. 
Die aktuellen Angebote der Medizinischen Schule am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus wurden von deren Leiterin, Frau Susanne Mitzscherlich, vorgestellt. 
Für die polnische Seite übernahm diesen Part, Frau Joanna Hoffmann-Aulich, die Leiterin der Pflegeabteilung an der Universität Zielonogorski (Uniwersytet Zielonogórski). 
Weitere ergänzende Informationen lieferte Herr Lukas Kocur, der Projektleiter für die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in Südbrandenburg, welche bei der Handwerkskammer Cottbus angesiedelt ist. 
Darüber hinaus spielte auch der oft zitierte „Blick über den Tellerrand“ eine gewichtige Rolle. Aus diesem Grund stellte Herr Manfred Mayer vom Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) aktuelle Vorhaben aus der Grenzregion Niederösterreich – Tschechien vor. Auch Herr Dr. Karl-Heinz Feldhoff vom der Stiftung EU-Prevent ermöglichte einen Einblick die vielschichtigen Kooperationsansätze in der Euregio Maas-Rhein (Euregio Meuse-Rhine).
Es zeigte sich, dass die Akteure in den dortigen Grenzregionen immer dann erfolgreich sind, wenn breite Netzwerke aus Wissenschaft, Gesundheitseinrichtungen und Verwaltung geschaffen wurden, die gemeinsam an einem Strang ziehen. 
Genau darum geht es uns auch beim Projekt DIALOG und dem damit verbundenen themenübergreifenden Austausch zum Gesundheitswesen.

Alle relevanten Informationen und Termine zu unserem - durch das Kooperationsprogramm Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 2020 geförderten – Vorhaben finden Sie unter 
/176/neisse/dialog sowie dem Hashtag #DIALOG2020.

Podczas posiedzenia 35 uczestnikom przedstawiony został m.in. aktualny stan dot. polsko-niemieckiej współpracy w ratownictwie medycznym. Niezmiernie cieszy nas fakt, że w kwestii sporządzenia i ratyfikacji odpowiedniego porozumienia zostały już poczynione pewne kroki.
Ponadto w porządku obrad mogliśmy znaleźć punkt dotyczący możliwości kształcenia w zakresie zdrowia w obu częściach Euroregionu. Aktualna oferta szkoły medycznej kliniki im. Carla Thiema została przedstawiona przez panią dyrektor Susanne Mitzscherlich. Stronę polską reprezentowała dr n. med. Pani Joanna Hoffmann-Aulich – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dalsze informacje uzupełniające przedstawił pan Lukas Kocur, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Cottbus zajmujący się doradztwem i uznawaniem kwalifikacji zawodowych w południowej Brandenburgii.
Ważną rolę w spotkaniu odegrał często wspominany temat „poszerzania perspektyw i nieszablonowego myślenia”. 
Dlatego też podczas spotkania zostały przedstawione przykłady dobrych praktyk:
Pan Manfred Mayer przedstawiciel Dolnoaustriackiego Funduszu Zdrowotno-Socjalnego poinformował o aktualnych przedsięwzięciach z regionu granicznego Dolna Austria-Czechy, natomiast pan dr Karl-Heinz Feldhoff ze Stowarzyszenia EU-Prevent umożliwił rozeznanie w różnorodnych działaniach kooperacyjnych w Euroregionie Maas-Rhein.
Okazało się, że podstawą do osiągnięcia sukcesu w tych regionach są wypracowane kontakty pomiędzy działającymi wspólnie przedstawicielami instytucji zajmującymi się nauką, zdrowiem i administracją.
Takim samym podejściem kierujemy się w projekcie DIALOG oraz związaną z nim wymianą na temat służby zdrowia.

Więcej informacji na temat naszych przedsięwzięć, dofinansowanych przez Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, znajdziecie na naszej stronie internetowej /176/neisse/dialog oraz pod hasztagiem #DIALOG2020.

    


Wie während der Pressekonferenz am 14.05. angekündigt, kam es am 08.06. zur symbolischen Einweihung der beiden grenzüberschreitenden Buslinien in Guben und Gubin. 
Der regelmäßige Linienverkehr läuft ab Montag, 11.06.

Tak jak zapowiedziano podczas konferencji prasowej w dniu 14.05., w dniu 08.06. odbyło się symboliczne otwarcie obu linii autobusowych w Guben i Gubinie. Autobusy kursować będą regularnie od poniedziałku 11.06.

  


Die deutsch-polnische Zusammenarbeit liegt uns am Herzen. / Współpraca polsko-niemiecka leży nam na sercu.

Grundlage hierfür sind funktionierende Partnerschaften zwischen den Trägern beiderseits der Neiße. 
Möchten auch Sie eine Kooperation mit polnischen Institutionen eingehen? Wir helfen Ihnen gern!
Beispielsweise im Rahmen unserer Partnerschaftstour, an unseren Infoständen bei regionalen Veranstaltungen oder während einer Beratung in unserer Geschäftsstelle. 
Hier erhalten Sie nicht nur die notwendige ideelle Hilfe (d.h. von der Suche nach geeigneten polnischen Partnern bis hin zur Sprachmittlung), sondern auch die entsprechende finanzielle Unterstützung (über den Kleinprojektefonds oder das Deutsch-Polnische Jugendwerk) um Ihre Ideen mit Leben zu erfüllen. 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Jej podstawą są dobrze funkcjonujące partnerstwa między instytucjami po obu stronach Nysy. 
Myślicie o nawiązaniu współpracy z polską organizacją? Chętnie Wam w tym pomożemy!
W ramach naszego partnerskiego tour, na naszych stoiskach informacyjnych podczas regionalnych wydarzeń lub podczas spotkań w naszym biurze otrzymacie nie tylko niezbędną pomoc w kwestiach ideowych (tzn. w poszukiwaniu odpowiedniego polskiego partnera czy pośrednictwa językowego), ale także informacje o odpowiednim wsparciu finansowym (dzięki Funduszowi Małych Projektów czy dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży). Wszystko po to, aby wypełnić życiem i realizować wasze pomysły.

Zapraszamy do kontaktu!


Am 06.06. fand in Żary die diesjährige Mitgliederversammlung unseres polnischen Euroregionsteils statt. / W dniu 06.06. w Żarach (Urząd Miejski Żary) odbyła się tegoroczna konferencja członkowska naszej polskiej części euroregionu.
In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, dass während der Veranstaltung 3 Neumitglieder und zwar die Gemeinde Szlichtyngowa, die Gemeinde Triebel sowie die Gemeinde Lipinki Luzyckie einstimmig in den Kommunalverband aufgenommen wurden. 
So kann es weitergehen! 

Cieszymy się bardzo, że podczas niej w wyniku jednogłośnego głosowania do euroregionu przystąpiło 3 nowych członków czyli gmina Szlichtyngowa, Gmina Trzebieloraz gmina Lipinki Łużyckie (Urząd Gminy Lipinki Łużyckie). 
Oby tak dalej! 

    


Am 04.06.-05.06. fand in Burg/Spreewald das diesjährige Treffen zwischen den Vertretern des Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży sowie den Zentralstellen aus der Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., der Euroregion Pomerania, der Euroregion "Pro Europa Viadrina", der Euroregion Pro Europa Viadrina - Mittlere Oder e.V., der Euroregion Sprewa-Nysa-Bobr und der Euroregion NYSA statt. / W dniach 04-05.06. odbyło się w Burgu/ Szprewald tegoroczne spotkanie przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz jednostek centralnych ze Związku Gmin Euroregionu Pomerania, Euroregionu Pro Europa Viadrina, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bób oraz Nysa.

Wir hatten die Gastgeberrolle inne und wollten unseren Kollegen daher unbedingt die „Kulturlandschaft Spreewald“ vorstellen. 
Frau Schlenger, die Leiterin der Tourismusinformation Burg im Spreewald, präsentierte dankenswerterweise viele interessante Fakten über die Bedeutung Burgs, gerade auch für die polnischen Gäste. 
Inhaltlich ging es insbesondere um die weitere Ausrichtung der Zusammenarbeit zwischen dem Jugendwerk und den involvierten Euroregionen sowie um mögliche gemeinsame Projektideen. 
Wir werden in jedem Fall auch zukünftig weiter kräftig an einem Strang ziehen.

Tym razem przejęliśmy rolę gospodarza i chcieliśmy naszym kolegom koniecznie pokazać krajobraz kulturowy Szprewaldu. Pani Schlenger- kierownik informacji turystycznej- podzieliła się informacjami dotyczącymi znaczenia miejscowości Burg, co było szczególnie interesujące dla polskich gości.
Podczas spotkania dyskutowano między innymi o dalszej współpracy pomiędzy Jugendwerkiem oraz euroregionami oraz o realizacji ewentualnych, wspólnych projektów. 
W każdym razie w przyszłości z pewnością kontynuować będziemy nasze wspólne działania.

    


Unsere Schultour geht weiter. / Ciąg dalszy naszych wizyt w szkołach

Am 31.05. wurden den Schülern der Jänschwalder Krabat-Grundschule Inhalte über die Europäische Union sowie über unsere polnischen Nachbarn vermittelt. 
Diese Art der Unterrichtsgestaltung leisten wir über das Europe Direct Informationszentrum Guben sowie das Projekt #DIALOG2020,
welches über das Kooperationsprogramm Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 2020 gefördert wird.

W dniu 31.05. uczniów Szkoły Podstawowej Krabat w Jaenschwalde informowaliśmy o Unii Europejskiej i naszych sąsiadach z Polski. Udział w zajęciach szkolnych realizowany jest przez Centrum Informacji Europe Direct oraz w ramach projektu #DIALOG2020, który dofinansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

  


Im Rahmen des DIALOG-Projekts beschäftigen wir uns im Handlungsfeld "Kommunikation ohne Grenzen“ v.a. mit der Umsetzung von Weiterbildungsangeboten. / W ramach projektu DIALOG, a dokładniej pakietu działań „Komunikacja bez granic” oferujemy wiele szkoleń, m.in. nauki języka sąsiada oraz korzystania z języka angielskiego jako języka pośredniczącego.

Dazu gehört natürlich auch das Erlernen der Sprache des Nachbarn oder aber die Nutzung von Englisch als Mittlersprache. 
Das große Interesse an den entsprechenden Kursen freut uns sehr. So erhielten die teilnehmenden Verwaltungsmitarbeiter und Ehrenamtler in Cottbus bereits ihre ersten Zertifikate für einen Polnisch-Anfängerkurs mit Verwaltungsvokabular und auch der Englischkurs in Guben wurde erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus startete in Forst/Lausitz ein zusätzlicher Polnischkurs. 
Alle relevanten Informationen und Angebote zum DIALOG-Projekt, welches wir gemeinsam mit den beiden Geschäftsstellen der Euroregion Pro Europa Viadrina (Euroregion Pro Europa Viadrina - Mittlere Oder e.V. und Euroregion "Pro Europa Viadrina") sowie den Kollegen aus unserem polnischen Euroregionsteil umsetzen, fassen wir sukzessive unter dem Hashtag #DIALOG2020 zusammen.

Niezmiernie cieszy nas duże zainteresowanie naszą ofertą. Uczestniczący w kursie w Cottbus pracownicy administracji otrzymali już pierwsze certyfikaty za kurs języka polskiego ze słownictwem administracyjnym dla początkujących. Sukcesem zakończył się także kurs języka angielskiego w Guben. Ponadto w mieście Forst (Lausitz) rozpoczął się kolejny kurs polskiego. 
Wszelkie informacje i oferty dotyczące projektu DIALOG, który realizujemy wspólnie z dwoma biurami Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz kolegami z polskiej części naszego euroregionu publikowane są sukcesywnie pod hasztagiem #DIALOG2020.

      


Die Mitglieder der Euroregion haben auf ihrer Mitgliederversammlung am 25.05. im Forster Kreishaus Harald Altekrüger erneut zum Vorsitzenden gewählt. / Członkowie Euroregionu podczas swojej konferencji w dniu 25.05. w Urzędzie Powiatowym w Forst ponownie wybrali Haralda Altekrügera na stanowisko przewodniczącego.

Der Landrat des Landkreis Spree-Neiße steht unserem Verein somit auch weiterhin vor. Stellvertretender Vereinsvorsitzender bleibt der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch.
Im Rahmen der Versammlung ging es, neben der Bestätigung des Wirtschafts- und Stellenplanes, auch um die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Zukünftig werden, nach entsprechenden einstimmigen Beschlüssen, somit der Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße e.V. sowie das Gubener Naemi-Wilke-Stift ebenfalls unter dem Dach der Euroregion aktiv sein. 
Die Aufnahme des Krankenhauses ist ein weiterer Beleg für die intensiven, gemeinsamen Bemühungen die grenzüberschreitende Kooperation im Gesundheitswesen zu befördern. Dies geschieht aktuell u.a. mittels der INTERREG VA Projekte „Gesundheit ohne Grenzen“ und „DIALOG“, welche vom Wilke-Stift bzw. der Euroregion umgesetzt werden und in enger partnerschaftlicher Abstimmung erfolgen. 
Ebenfalls von großer Relevanz war die Diskussion zur zukünftigen Ausgestaltung der EU-Kohäsionspolitik nach 2020. Hierzu gab es eine aktuelle Stellungnahme von Max Maurenbrecher, dem Vertreter unseres Dachverbands, der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (Association of European Border Regions - AEBR / AGEG / ARFE) und dem polnischen Euroregionspräsidenten Czesław Fiedorowicz
Alle Anwesenden waren sich einig, dass auch im Zeitraum 2021-2027 eine auskömmliche Finanzierung für das INTERREG-Programm zwingend notwendig ist und dass die Euroregion bei dessen Umsetzung eine wichtige Rolle spielen muss.

Tym samym starosta powiatu Sprewa-Nysa w dalszym ciągu przewodniczyć będzie naszemu stowarzyszeniu. Jego zastępcą pozostaje nadburmistrz Cottbus- Holger Kelch.
Podczas posiedzenia nie tylko zatwierdzono budżet i plan etatów, ale przyjęto również nowych członków. Po jednogłośnym głosowaniu do euroregionu przystąpił Związek Straży Pożarnej Powiatu Sprewa-Nysa oraz gubeński szpital Naemi-Wilke-Stift.
Przystąpienie szpitala w poczet członków jest dowodem na intensywne, wspólne starania w zakresie transgranicznej kooperacji służb zdrowia. Dzieje się to m.in. za sprawa projektów wspieranych z INTERREG V A „Zdrowie bez granic” i „DIALOG” realizowanych w ścisłej współpracy przez Naemi-Wilke-Stift i euroregion.
Jednym z ważniejszych punktów konferencji była dyskusja nad przyszłością polityki spójności po roku 2020. Mówił o tym Max Maurenbrecher- przedstawiciel Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych oraz prezydent polskiego euroregionu Czesław Fiedorowicz.
Wszyscy obecni zgodzili się co do kwestii, że na lata 2021-2027 konieczne jest zapewnienie odpowiedniego dofinansowania z programu INTERREG i że euroregion przy jego realizacji odgrywać musi istotną rolę.

    


Der grenzüberschreitende ÖPNV kommt! Nadchodzi transgraniczna komunikacja publiczna!

Das war am 14.05. die zentrale Botschaft einer Pressekonferenz unter Beteiligung von Vertretern der Neißestadt Guben, der Stadt Gubin (Miasto Gubin), des Landkreis Spree-Neiße, der DB Regio Bus Ost, PKS Zielona Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością und Vertretern unserer Euroregion.
Ganz konkret wird es ab dem 11.06.2018 grenzüberschreitende Buslinien in der Eurostadt geben.
Dabei handelt es sich einerseits um die Linie 858 von Forst nach Guben, die nunmehr bis zum Gubiner Busbahnhof verlängert wird und von DB Regio Bus Ost betrieben wird und andererseits um die von PKS Zielona Gora betriebene Linie 171, die auch Haltestellen in Guben bedienen wird. 
Die symbolische Eröffnung der o.g. Busverbindungen findet am 08.06. im Rahmen des Frühlingsfests statt. 
Darüber hinaus wurden bei der Pressekonferenz auch die wichtigsten Maßnahmen des bestätigten Projektes „gemeinsame grenzüberschreitende Mobilität in der Eurostadt Guben-Gubin“ vorgestellt, welches darauf abzielt eine abgestimmte Verkehrsentwicklungsstrategie zu erarbeiten und eine Förderung aus dem Kooperationsprogramm Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 2020 erhält.

Hasło takie padło w dniu 14 maja podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli miast Guben i Gubina, Powiatu Szprewa-Nysa, przedsiębiorstwa DB Regio Bus Ost, PKS Zielona Góra oraz naszego euroregionu.
Konkretnie oznacza to, że od dnia 11.06.2018 w euromieście będą funkcjonowały transgraniczne linie autobusowe.
Chodzi tu z jednej strony o linię 858 z Forst do Guben spółki DB Regio Bus, która zostanie przedłużona i poprowadzona do gubińskiego dworca autobusowego oraz linię 171 spólki PKS Zielona Góra, która obsługiwała będzie przystanki w Guben.
Symboliczne otwarcie połączenia autobusowego nastąpi w dniu 08.06.2018 w ramach Wiosny nad Nysą. 
Ponadto podczas konferencji prasowej zaprezentowano najważniejsze działania zaplanowane w ramach zatwierdzonego projektu „Wspólna, transgraniczna mobilność w Euromieście Guben-Gubin”, którego celem jest stworzenie skoordynowanej koncepcji komunikacji dofinansowanej z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

    

 

 


In den vergangenen Jahren gab es viele erfolgreiche deutsch-polnische INTERREG-Investitionsprojekte im touristischen Bereich, welche die Themen Natur- und Kulturerbe zum Inhalt haben. / W minionych latach sukcesem zakończyło się wiele polsko-niemieckich projektów inwestycyjnych INTERREG w dziedzinie turystyki poświęconych dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu. 
Ein besonders gutes Beispiel ist hierbei der Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa, welcher den UNESCO-Titel trägt und 2017 die Zusage für das aktuelle Vorhaben „UNESCO Geopark Muskauer Faltenbogen – Gemeinsames Erbe im deutsch-polnischen Grenzraum“ erhielt. 
Am 08.05.2018 trafen sich die insgesamt f&

Reihe1_Responsive
blockHeaderEditIcon
Reihe2_Responsive
blockHeaderEditIcon
Reihe3_Responsive
blockHeaderEditIcon
Reihe4_Responsive
blockHeaderEditIcon

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail